Petrus bekännelse                                           

Otro är synd, det var därför som Perus sade; ”Gå bort ifrån mig, Herre, ty jag är en syndig människa”. Luk.5:8
 
Hur skall Gud kunna få sitt folk att tro och förstå att Jesus är den suveräne människofiskaren?  Det var Simon Petrus, Jakob och Johannes som på stranden höll på att skölja sina nät, när Jesus sade till dem;

"Lägg ut på djupet; och kasten där ut edra nät till fångst. Då svarade Simon och sade: Mästare, vi hava arbetat hela natten och fått intet; men på ditt ord vill jag kasta ut näten. Och när de hade gjort så, fingo de en stor hop fiskar i sina nät; och näten gingo sönder." Luk.5:4-6.
 
Det var inte bara näten som brast, det var något inom Petrus som också brast. Det var därför han;

"… föll ned för Jesu knän och sade: Gå bort ifrån mig, Herre; jag är en syndig människa." Varför gjorde Petrus så, tycker du inte att det var en märklig reaktion på Jesu underverk? Skulle han inte istället ha fallit ned och tackat och lovat Jesus för detta fiskafänge? Petrus var yrkesfiskare och som sådan har vi all rätt att tro att han var stolt över sitt yrke och sin yrkesskicklighet. Det är inget negativt i det. Men, …. här är han igen, denne märklige man, som nyligen har helat Simon Petrus svärmoder från en "... svår feber", han är verkligen ingen fiskare, men han vill tala om för mej att jag ska kasta ut näten, och det på dagtid, det är verkligen ingen yrkesfiskare som gör sådant, det är på natten man fiskar och inte på dagen. Hade det inte varit för att Petrus hade träffat denne främling tidigare, Luk. 4:38, och förstått att Jesus var något mer än bara människa, så hade han nog sagt till Jesus; ”… det här förstår du dej inte på”, m.a.o., Petrus, med sin yrkeserfarenhet, skulle aldrig gjort något sådant själv, och dessutom gjort sej till åtlöje för sina yrkesbröder. Därför säjer han;
"... men på ditt ord vill jag kasta ut näten.", m.a.o. du (Jesus) får bära smäleken för misslyckandet, för ett sådant kommer det att bli!  Petrus hade nyligen sett denne märklige man, Jesus, bota hans svärmoder och han förstod säkert att; "….. ingen kan göra sådana tecken som du gör, om icke Gud är med honom." Joh.3:2. Men, ... nu hade han tvivlat på Jesu ord och istället trott mer på sin egen kunskap som yrkesfiskare. Otro är synd och Petrus samvete slår honom och därför säjer han; "Gå bort ifrån mig, Herre; jag är en syndig människa."
 
Jag vet inte om Herren i detta tillfälle uppenbarade för Petrus den djupare innebörden i detta fiskafänge, men att Petrus fick lära sej något djupt, att Mästarens ord står över all vår egen kunskap och erfarenhet, fick han lära sej grundligt.

"Frukta icke; härefter skall du fånga människor."
Så för Herren över våra tankar från det jordiska till det andliga fiskafänget. Att "fånga människor", är ett andligt arbete. I andligt avseende är det natt i världen. "Natten är framskriden och dagen är nära."  "... vi hava arbetat hela natten och fått intet...", var Petrus svar. Så har Guds "fiskare" under 2000 år arbetat och fått intet i jämförelse med all den "fisk" som finns kvar i folkhavet. Men, …. det skall komma en ny dags morgon, det må bli nästa dags, (Guds rikes) morgon eller det må bli den därpå följande dagens, (förebildat av Jubelåret, 3Mos.25:10) morgon. Då skall Jesus ånyo stå där på stranden till denna dags nya morgon och ta emot alla dem som; "... har arbetat hela natten (den nuvarande tiden, Joh.9:4) och fått intet", och månne Mästerfiskaren då skall säga;
"Kasten ut nätet på högra sidan om båten, så skolen I få. Då kastade de ut; och nu fingo de en så stor hop fiskar, att de icke förmådde draga upp nätet." Joh.21:6.
Detta var också på dagtid, men det var även på grunt vatten, alltså ännu mer emot beprövad fiskarerfarenhet. Men här var det ingen ifrågasättande Petrus, här var det en Petrus som trodde Herrens Ord.
Hur många av oss har i dag samma tvivel som Petrus hade, när vi ifrågasätter Guds Ord som säger att allt som har fallit, Rom.5:12,
"... skall bliva upprättat igen..." Apg.3:21?  Hur många av oss skall då, pga. vår otro, falla ner för Jesus och säga; "Gå bort ifrån mig, Herre; jag är en syndig människa." Ty pga. kommande tidsåldrars "fiskafängen" kommer våra samveten att döma oss, för att vi i otro har tvivlat på Guds Ord. Församlingarnas förkunnelse och läror  i vår tid är en upprepning av Jesu tids församling, om vilken Jesus sade att de gjorde Guds Ord om intet genom sina fäderneärvda stadgar, (läror), Matt.15:6.