Dagen D                                                   

Den 6 juni 1944 var begynnelsens dag av befrielsen av Europa under andra världskriget,  det var den historiska dagen som alltjämt kallas Dagen D eller D-Dagen. Det skall komma ännu en befrielsens dag, det blir den sista och överväldigande största Dagen D, … någonsin.  
 
Dagen D 1944 var, intill den inföll, en hemlig dag, det var den största landstigningsoperationen som historien känner. Så är också den kommande dagen D hemlig, endast Gud vet vilken dag det blir, det blir den största befrielseoperationen, ..... någonsin.
Dagen D var en dag som alla dagar i krig, en dag av lidande och död, men den var även något mer, den var en dag av hopp om befrielse från mörkrets och ondskans välde i Europa.
Står det något i Guds Ord om denna dag och framför allt vilket folk det var som befriade Europa från tyranniets välde? Jag är övertygad om att det gör det för den som kan se det. Det var i huvudsak Amerika och Storbritannien (Efraim och Manasse) som befriade Europa. Efraim och Manasse är Abrahams säd och Herren hade lovat;

”…. och din säd skall intaga sina fienders portar.” 1Mos.22:17.

Dagen D var den första, men ej den sista, det återstår ännu en Dagen D. Den kommande, sista Dagen D, skall vida överglänsa den första i omfattning. Det är dagen med stort D,  Dagen som många längtar och väntar på att den skall komma. Alla dem som likt duvan i Noas ark, inte finner någon plats i denna världen att vila sin fot, 1Mos. 8:9, alla dem som likt Abraham väntar;

”…. på staden med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud.” Hebr. 11:10,
alla dem som likt David,

”…. väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen.” Ps. 130:6.
Den största och sista Dagen D är förutsagd att den skall komma, men när den skall komma är Guds hemlighet, men, ….
”Natten är framskriden, och dagen är nära. …..” Rom. 13:12.
 
Jordens härskare är förvarnade;

”Jag vill förtälja om vad beslutet är; Herren sade till mig: Du är min son, jag har i dag fött dig. Begär av mig, så skall jag giva dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom. Du skall sönderslå dem med järnspira, såsom lerkärl skall du krossa dem. Så kommen nu till förstånd, I konungar; låten varna eder I domare på jorden.” Ps. 2:7-10.


                                     Vad skall den sista D-Dagen befria oss ifrån?
Om vi förstår den syn och vad den  representerar som Gud gav Daniel om bildstoden (Dan. 2:31-45), då förstår vi att Gud genom Daniel uppenbarade det babyloniska världsherraväldet, som begynte med konung Nebukadnessar såsom huvudet och som skall sluta med vår tid, som är bildstodens fötter, delvis av järn och delvis av lera. Och när den största och sista Dagen D kommer, då skall en sten, Kristus, träffa bildstoden på fötterna och det skall inte bli något spår av den mer. Dan. 2:34-35.  
 
Nu är jorden i det ondas våld, i det fjärde och sista riket av Nebukadnessars dröm, (Dan. 2:40) och det rikets dagar är räknade och tiden är nära då det skall krossas. Det blir DAGEN, då denna världens makter, det babyloniska världssystemet, (såväl det politiska som det religiösa världssystemet) som nu ockuperar denna jord, skall krossas så  att man icke mer skall kunna finna något spår därav. Läs, förstå och gläd dig åt den DAGEN (Dan. 2:34-35 o. 44) ty det blir en befrielsens Dag för alla dem som likt psalmisten är främlingar på jorden; "Jag är en främling på jorden; fördölj icke dina bud för mig." Ps. 119:19,
en befrielsens Dag för alla dem som gråter, likt Guds folk i fångenskapen i Babel;

”Vid Babels floder, där sutto vi och gräto, när vi tänkte på Sion.” Ps. 137:1.
Det blir DAGEN då jorden skall givas åt dess rättmätige ägare, ty;

”Jorden är Herrens och allt vad därpå är, jordens krets och de som bo därpå.” Ps. 24:1.

Det blir DAGEN då; .....
”..... konungarna på jorden och stormännen och krigsöverstarna och de rika och de väldiga, ja, alla, både trälar och fria, dolde sig i hålor och bland bergsklippor. Och de sade till bergen och klipporna: Fallen över oss och döljen oss för dens ansikte, som sitter på tronen, och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag är kommen, och vem kan bestå?" Upp. 6:15-17.

Då skall Jesajas profetia gå  i uppfyllelse;
”En konung skall uppstå, som skall regera med rättfärdighet, och härskare, som skola härska med rättvisa. Var och en av dem skall vara såsom en tillflykt i stormen, ett skydd mot störtskuren; de skola vara såsom vattenbäckar i en ödemark, såsom skuggan av en väldig klippa i ett törstigt land.” Jes. 32:1-2.
Det är uppfyllelsen av den syn som Johannes såg, beskrivet i Upp. 1:10-20, det är Jesus och alla dem som Fadern har givit åt honom; "Se, här äro jag och barnen, som Gud har givit mig." Hebr. 2:13, 
".... åt honom skall jag giva makt över hedningarna och han skall styra dem med järnspira, likasom när man krossar lerkärl, såsom ock jag har fått den makten av min Fader; och jag skall giva honom morgonstjärnan." Upp. 2:26-28.

När den sista och överväldigande största Dagen D kommer, då skall Jesus, Konungarnas Konung,  bli given sin fader Davids tron, och  regera enligt det profetiska ordet; .......
”Må han härska från hav till hav och ifrån floden intill jordens ändar.” Ps. 72:8-11,
och då uppfylls Jesajas underbara profetia över hela jorden; .......

”Ingenstädes på mitt heliga berg skall man då göra vad ont och fördärvligt är, ty landet (jorden) skall vara fullt av Herrens kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet.”  Jes. 11:9.

Amen, KOM SNART HERRE JESUS!