George Washingtons vision                                

        Vad har George Washingtons vision med Hesekiels profetia i kap. 38 att göra?        

George Washington var Amerikas förste president. Han var en gudfruktig man och en bönens man. År 1777 gav Gud honom en vision över Amerikas framtid. Amerika skulle drabbas av tre stora olyckor, de två första har redan gått i uppfyllelse, den tredje och allvarligaste återstår. Min tro är att den tredje och sista olyckan i George Wasingtons vision om Amerikas framtid, är uppfyllelsen av Hesekiels profetia i kap. 38.
(George Washingtons vision finns att läsa/höra på Internet)

Den allmänna läran är att Hesekiels profetia i kap. 38 handlar om Gogs angrepp på nationen Israel. Jag tror att vi har missförstått denna profetia, …. den handlar inte om nationen Israel i mellanöstern, den handlar om Gogs angrepp på folket Israel, (i Guds Ord benämnt Israels hus, till skillnad från Juda hus) i detta fallet, den största av Israels ”förlorade” stammars nation, USA,  (Efraim), som Jakob förutsade i 1Mos.48:19. Jakobs profetia löd; 

" ..... också av honom (Manasse) skall ett folk komma, också han skall bliva stor; men hans yngre broder (Efraim) skall dock bliva större än han, och hans avkomma skall bliva ett talrikt folk."
I 1Tess.5:21 säger Paulus; ”… pröven allt, ….”, …  här vill vi pröva om  den allmänna läran om profetian i Hes. kap. 38 är biblisk.
Det är väldigt lätt att vi tar för givet att traditionens läror är detsamma som Bibelns lära. Vi är inte benägna att ifrågasätta dem pga. att de har funnits så länge och pga. att vi inte är villiga att gå mot "main stream", strömmen, inom de etablerade trossamfunden.
Om vi vill se och förstå mer och längre än vad traditionen har lärt oss, då måste vi vara villiga att kliva upp ur dess djupa hjulspår, villiga att gå mot strömmen, ty det är endast dem som går mot strömmen 
som kommer till källan. Och då skall vi upptäcka mycket, mycket, i Guds Ord, som vi inte har förstått eller sett tidigare.

 
I Hesekiel kap. 38 står det om Gog och alla de skaror som har församlat sig med denne för att, enligt traditionens läror, angripa nationen Israel i mellanöstern. Inom de flesta kristna församlingar är denna lära så självklar så att det finns inte ens en minsta tanke på att ifrågasätta den, dock, … det finns anledning att ifrågasätta denna lära.
Först och främst därför att Hesekiels profetia stämmer inte in på nationen Israel, men stämmer in på den nu mäktigaste nationen i världen, Amerika, som är en uppfyllelse av Jakobs profetia över en av Josefs söner, troligen Efraim. (profetians uppfyllelse för  Manasse  är troligen Storbritannien)

Så till Hes.38 och vers 8;

"När lång tid har gått, skall du bliva uppbådad; i kommande år skall du få tåga in i ett land som då har fått ro efter svärdet och vars folk då har blivit hopsamlat från många andra folk, ja, upp till Israels berg som så länge lågo öde, men vilkas folk då har blivit hämtat fram ifrån de andra folken, så att alla nu bo där i trygghet."
Nationen Israel har inte fått, ”… ro efter svärdet”,… men det har folket i Amerika fått sedan de utvandrade från Europa under 1600, 1700 och 1800-talen.
”… hopsamlat från många andra folk,” ... det har även Amerika blivit.
”… upp till Israels berg”. Ordet ”berg”, i Bibeln, skall inte alltid förstås bokstavligt, det är ofta ett symboliskt ord för stor makt. Ett exempel på detta läser vi i Matt. 21:21, ".... utan I skolen till och med kunna säga till detta berg: Häv dig upp och kasta dig i havet, och det skall ske." Här talar Jesus inte om något berg av sten som skall kastas i havet, nej, han talar i symboliskt språk om två nationer, först fikonträdet, Juda nation och sedan, ... ”detta berg”, en stor makt, Romarriket, som då ockuperade Palestina. Det var judafolkets högsta önskan, att när deras Messias kom till dem, att han skulle befria dem från, ”detta berg”, Romarriket. Uttrycket "kasta i havet" lever kvar ännu i dag. Som de flesta känner till, så är det nu andra folk/nationer som önskar "kasta" nationen Israel i havet.

Lärjungarnas fråga till Jesus visar att folkets önskan var att bli befriade från, "detta berg", Romarriket;

”Herre, skall du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel?” Apg.1:6. Jesus hade både tro och makt att med sitt blotta ord kasta Romarriket i havet, men det var inte Faderns uppdrag för honom att befria dem från den yttre fienden, utan från den inre fienden, den gamla/fallna Adamsnaturen. Den befriade Jesus dem ifrån, ty den dog med Jesus på korset. Men de tog inte emot Jesus och därmed ej heller befrielsen från syndanaturen i den fallna människan.  
 
Nationen Israel är ingen stor makt, (berg), men är beroende av den nation i världen som är en stor makt, Amerika, som är upphöjda över alla folk på jorden, som Mose förutsade i 5Mos. 28:1.
Israel bor inte,
”… där i trygghet.”, … men det gör Amerika. 
Vers 13;

”Har du (Gog) kommit ….. till att taga stort rov?” ”Stort rov” finns inte i Israel, men finns i Amerika, ty både Efraim och Manasse fick ärva sin fader Josefs mycket stora välsignelser, förutsagt i 1Mos. 49:22-26.

Hesekiels profetia handlar om antikristna nationers angrepp på en kristen nation som står dem emot. Det finns endast en nation i världen som är mäktig att stå dem emot och det är Amerika. Nationen Israel är inte en kristen nation, men det är Amerika. Angreppet handlar om vrede mot en nation som pga. sin makt är en stötesten och ett hinder för alla antikristna nationer i världen att göra sina onda gärningar. Den makten är det idag endast Amerika som har och det var förutsagt genom Mose mun i 5Mos. 33:17.
Detta vet de antikristna nationerna och de tål inte att det finns en makt (Efraim och Manasse) i världen som står över dem, ett folk som är jordens huvudnation; 

"Och Herren skall göra dig till huvud och icke till svans, du skall alltid ligga över och aldrig ligga under, om du hör Herrens, din Guds, bud, som jag idag giver dig, för att du skall hålla och göra efter dem, ...." 5Mos.28:13.
Inget av detta stämmer in på nationen Israel i mellanöstern. Det är varken en huvudnation eller en nation som har hört Herrens, sin Guds bud, mao. de är inte en kristen nation. 


"Så säger Herren, Herren: På den tiden skola planer uppstå i ditt hjärta, och du skall tänka ut onda anslag. Du skall säga: Jag vill draga upp mot det obefästa landet, jag vill komma över dessa säkra som bo där i trygghet, ja, som allasammans bo där utan murar och varken hava bommar eller portar." Hes.38:10-11.

Varför skall då detta få ske? Det finns minst två orsaker till att det skall ske så som Hesekiel har profeterat. Det första är att Amerika, som nation, inte längre håller sin Guds bud och gör efter dem, (som ej heller övriga nationer som härstammar från Israels hus gör, varav Sverige är en bland dem). Det andra är att när denna dom kommer över Amerika, så skall de ångra sig och i sin nöd ropa till himmelens Gud och han skall då komma dem till undsättning såsom skedde i forntiden när fienden till Guds folk blev dem övermäktiga. Då var det inte deras egen kraft som frälste, räddade dem från fienden, utan det var Herren som stred för dem. Så skall det även ske här, det blir en stor straffdom över de folk som kommer att angripa Amerika (Efraim), därför att de är antikristna nationer. 
Så sker det två viktiga ting i denna händelse. Amerika, (Efraim) ångrar sitt avfall från sin Gud, (som är deras förfäders, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud) och vänder åter och blir upprättade igen. Det andra som sker i denna händelse, är att de antikristliga nationerna som deltar i detta häradståg, blir dömda för att de, inte bara, angriper Guds egendomsfolk, utan även reser sig upp mot Gud själv.
   
"Se, alla som äro dig hätska skola komma på skam och blygas; dina motståndare skola bliva til intet och skola förgås." Jes.41:11.

"På Israels berg skall du falla med alla dina härskaror och med de folk som följa dig; jag skall giva dig till mat åt rovfåglar  av alla slag och åt markens djur. Ute på marken skall du falla. Ty jag har talat, säger Herren, Herren." Hes.39:4-5.
(som vi har sagt tidigare, berg syftar här inte på något fysiskt berg, utan på en stor makt. Amerika är den största nationen, makten, av de israeliska nationerna, betydelsen blir därmed att på den maktens territorium skall fienden falla)


"..... och jag skall därefter icke mer fördölja mitt ansikte för dem, ty jag skall utgjuta min Ande över Israels hus, säger Herren, Herren." Hes.39:29 (OBS att det står Israels hus, inte Juda hus, det är två skilda folk)