Den kristna sionismen                                     

                   Den kristna sionismens väg, ….. vägen som Jesus inte är med på.

Det finns många vägar som Jesus inte är med på, den kristna sionismen är en av dem, och det är många, många, som går på den vägen.

För två tusen år sedan var det ett ressällskap på väg från Jerusalem till Nasaret, Josef och Maria var med bland dem. Jesus var vid den tiden tolv år gammal och han hade varit med vid högtiderna i Jerusalem. Nu var sällskapet på vägen hem och Josef och Maria tog för givet att Jesus var med på vägen bland alla övriga i ressällskapet, men, …. Jesus var inte med.  Josef och Maria vandrade en dagsled och sökte efter Jesus bland släktingar och vänner, men det hjälpte inte, ….. Jesus var inte med på vägen. Det måste ha blivit en chock för Josef och Maria att upptäcka att det som de hade tagit för givet, ….. inte var verklighet, … att Jesus  inte var med.
Josef och Maria gjorde det enda rätta, de vände tillbaka till Jerusalem för att söka efter Jesus. Jerusalem var en stor stad, så vi kan förstå vilken oro och ångest Josef och Maria upplevde under de tre dagar de sökte efter Jesus.
 
Det finns många lärdomar vi kan dra utav denna händelse, en av de viktigaste är att det inte är givet att Jesus är med på den väg vi går, (de kristna rörelser och sammanhang vi är engagerade i). En annan lärdom är att Guds folk tar så lätt för givet att Jesus måste ju vara med på denna väg, eftersom vi är så många som går på den,  m.a.o., den felaktiga slutsatsen, att så många, kan inte ha fel.
 
Hur kan vi veta att Jesus inte är med på den kristna sionismens väg?
Guds Ord uppenbarar det för oss.
 
Josef och Maria vände tillbaka till Jerusalem, och efter tre dagar, fyllda av oro, fann de Jesus i templet, ty templet var, i det Gamla Förbundet, platsen där ”Gud bor”.  Jesus sade till dem;

”Varför behövden I söka efter mig? Vissten I då icke, att jag bör vara, där min Fader bor?” Luk. 2:49.
Men Josef och Maria förstod honom icke.
Den kristna sionismen förstår inte heller Jesu ord, ty de vänder också tillbaka till Jerusalem och tror att Jesus verkar där. Men, … de finner inte Jesus där, ty vi lever nu i en annan tid, i det Nya Förbundets tid, och Jesus är endast att finna i det Nya Förbundets tempel, som Paulus så tydligt har beskrivit för oss;

”Veten I icke, att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder.” 1Kor. 3:16, ... och;
”Vi äro ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt:”Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.” 2Kor. 6:16.
Den kristna sionismen vänder tillbaka till staden, Jerusalem, som Jesus har både dömt och övergivit. Jesus är endast att finna i det Nya Förbundets tempel, församlingen, som är hans kropp. 
Därför vet vi att Jesus inte är med på den kristna sionismens väg.
 
Den kristna sionismen, (dks) går emot både profetians domsord och Jesu domsord över Juda nation, och det är långt mer allvarligt. Det profetiska domsordet över Juda nation lyder;

”Och du skall slå sönder krukan inför de mäns ögon, som hava gått med dig, och du skall säga till dem: Så säger Herren Sebaot: Jag skall sönderslå detta folk och denna stad på samma sätt som man sönderslår ett krukmakarkärl, så att det icke kan bliva helt igen; ….. ” Jer. 19:10-15.
”…. icke kan bliva helt igen.” Dks förkunnar emot Guds Ord att, ”kärlet”, nu håller på att bli helt igen!
 
Jesu domsord och förutsägelser över Juda nation är starkt och tydligt;

”Aldrig någonsin mer skall frukt växa på dig. Och strax förtorkades fikonträdet.” Matt. 21:19. (fikonträdet är symbol för Juda nation)
Dks förkunnar emot Jesu ord att fikonträdet nu (med begynnelse 1948) håller på att grönska, men,
…. det är som Jesus sade, det bär inte Guds rikes frukt.

”Därför säger jag eder, att Guds rike skall tagas ifrån eder och givas åt ett folk, som bär dess frukt.”
Matt. 21:43, och därför; ”Se, edert hus skall komma att stå övergivet och öde.” Matt. 23:38.
 
När Jesus var på jorden, så var ett av de starkaste kännetecknen på den tidens församling, … att de gick emot Jesu ord. Det var ett mycket allvarligt misstag, som skulle få mycket allvarliga konsekvenser för detta folk.
Dks begår samma misstag, de går emot Jesu ord. Detta är ett lika allvarligt misstag i dag. 
Därför vet vi att Jesus inte är med på den kristna sionismens väg.
 
Dks har blivit en religion inom kristendomen, en religion som tar bort fokus ifrån det Nya Förbundet i Jesu blod, och i stället går vägen tillbaka och fokuserar på ett folk,  en stad och ett land, som har förkastat det Nya Förbundet i Jesu blod, som Jesus  instiftade med både Israels hus och Juda hus.
 
Att tro och ta emot Jesu ord är en välsignelse, men att förkunna emot det, är  allvarligt. Går vi emot Guds Ord, då ger vi inte kärleken till Sanningen rum i våra hjärtan, då är det mycket allvarligt, ty då prisger Gud oss till villfarelsens makt, (2Tess. 2:10-12). Dks är en av de starkaste av villfarelsens makter.
 
Så, efter mycken oro och ångest fann Josef och Maria Jesus och de vandrade hem, .... allena med Jesus. Det är långt, långt mycket bättre att vandra allena med Jesus, än att vandra bland de många , många, på den kristna sionismens väg, ….. utan Jesus.