När du blir angripen, .....                                       

”Men folket teg och svarade honom icke ett ord, ty konungen hade så bjudit        och sagt: ”Svaren honom icke.” 2Kon. 18:36                                                                     

Det var när Guds folk i det Gamla Förbundet blev angripna av sina fiender, i det här fallet, konungen i Assyrien, som de fick lära sig att icke svara fienden ett ord utan i stället tiga. Guds folk har i alla tider blivit angripna från olika håll, från den onde själv, från världen och från den falska kyrkan. Angripna därför att Gud har tagit dem ut ur världen och satt dem i sin älskade Sons rike. 
”Voren I av världen, så älskade ju världen vad henne tillhörde; men eftersom I icke ären av världen, utan av mig har blivit utvalda och tagna ut ur världen, därför hatar världen eder.” Joh.15:19.
Så har Guds folk även i det Nya Förbundet fiender, fiender som vill ta ifrån oss den arvslott vi har fått i tron på Jesus Kristus;
”Men äro vi barn, så äro vi ock arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi eljest lida med honom för att också med honom bliva förhärligade.” Rom.8:17.

”Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. Stån honom emot, fasta i tron, och veten, att samma lidanden vederfaras edra bröder här i världen.” 1Petr.5:8-9.

Den onde angriper Guds utvalda på flera fronter, antingen direkt med anklagande tankar eller indirekt genom människors ord eller gärningar. Såsom den onde och världen och den falska kyrkan stod emot Jesus, så står de än idag emot Guds utvalda. "Om de hava kallat husbonden för Beelsebul, huru mycket mer skola de icke så kalla hans husfolk"!  Matt.10:25.

Israels konung hade bjudit folket att icke svara fienden. Jesus är Konung för dem som tror på honom och han har redan vunnit seger för oss, därför behöver vi inte svara eller försvara oss själva när vi blir, på det ena eller andra sättet, angripna/anklagade av fienden, utan bara tiga och tro att det Jesus har gjort för oss på korset är en fullkomlig seger för oss.
När du upplever dej som en bräcklig farkost, som denna världens stormande hav vill sänka, vet då, att Jesus är med i den båt som du är, även om du upplever det som att han sover. Var stilla och besinna att han är Gud och låt honom säga till stormen inom och omkring dig;

”Tig, var stilla.” Mark.4:39.
”Bliven stilla och besinnen, att jag är Gud; ….” Ps.46:11.

Såsom Jesus överlämnade sin sak åt Fadern, han teg inför dem som anklagade honom;

”…. lik ett får, som är tyst inför dem som klippa det – ja, han öppnade icke sin mun.” Jes.53:7.
”Då stod översteprästen upp ibland dem och frågade Jesus och sade: ”Svarar du intet? Huru är det med det som dessa vittna mot dig?” Men han teg och svarade intet.” Mark.14:60-61, …. ... så får vi överlämna vår sak åt Jesus när vi blir anklagade/angripna av fienden, … och även när vi anklagar oss själva, ty,
”… om vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta och vet allt.” 1Joh.3:20.

”Vad skola vi nu säga härom? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som icke har skonat sin egen Son, utan utgivit honom för oss alla, huru skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som vill fördöma? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har uppstått; och han sitter på Guds högra sida, han manar ock gott för oss. Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd? Så är ju skrivet: ”För din skull varda vi dödade hela dagen; vi hava blivit aktade såsom slaktfår.” Nej, i allt detta vinna vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre.” Rom. 8:31-39. 

"Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi tillkommelse. Trofast är han som kallar eder; han skall ock utföra sitt verk." 1Tess.5:23-24. 

"Men folket teg och svarade honom icke ett ord, ty konungen hade så bjudit och sagt; "Svaren honom icke." 
Jesus är vår Konung och han har redan vunnit seger för var och en som tror på honom, därför behöver vi inte svara fienden när han angriper oss, utan förtrösta på att;                                            
"Herren skall strida för eder, och I skolen vara stilla därvid." 2 Mos. 14:14.                                           

                                                   AMEN, KOM SNART HERRE JESUS!