Har du hört något sådant?                                    

                                               En resa med skeppet Mayflower                                                             

    Du är välkommen att följa med på en biblisk expedition för att finna en speciell nation, en nation som inte endast Jesaja förutsade, utan som Herren redan i 1Mos.12:2 uppenbarade för Abraham, att den skulle komma. En nation som bl.a. Jeremia och Hesekiel förutsade, och framför allt, en nation som Jesus förutsade.
”Vem har hört något sådant, vem har sett något dylikt? Kan då ett land komma till liv på en enda dag, eller kan ett folk födas i ett ögonblick, eftersom Sion födde fram sina barn, just då våndan begynte?” Jes.66:8
 
Vår ”upptäcktsresa” börjar i Plymouth, en stad i sydvästra England, där vi stiger ombord på skeppet Mayflower, som skall föra oss till landet, som jag tror är uppfyllelsen av Jesajas profetia.
Nationen är inte ett resultat av människors strävanden, det är Herren Gud själv som är
”upphovsmannen”. Det är en nation som inte endast är 470 ggr. större än nationen som traditionens läror har utpekat för oss, (nationen Israel som bildades 1948 i f.d. Palestina), utan framför allt har de andliga kännetecken som Guds Ord förutsäger. Det är dock inte landets yttre storlek som är det avgörande, det avgörande är att vi i den nationen kan se uppfyllelsen av Guds Ords mycket, mycket, stora löften, alltifrån Herrens ord till Abraham, 1Mos.12:2, Jakobs profetia över Efraim och Manasse, 1Mos. 48:19, Mose ord till Israel, 5Mos.28:1-14, Jesu ord om denna nation, Matt.21:43. 

 
Skeppet som vi ”steg ombord på” i sydvästra England har nu lossat från hamn och under resans gång vill vi i Guds Ord förstå mer och mer vilken nation vi är på väg till och som Herren vill att vi skall upptäcka är hans löftens uppfyllelse till sitt folk, de förlorade, men återfunna, tio stammarna av Israels hus, löften givna till Abraham, Isak och Jakob, ett löfte som Jesus lovade att fullborda när han sade att Guds rike skulle bli givet till en nation som skulle bära dess frukt.
 
Vi börjar vårt sökande i 1Mosebok. Guds löfte till Abram var;

”Så skall jag göra dig till ett stort folk; … ” 1Mos.12:2.
Gud stadfäste sitt Ord ytterligare genom Jakob när han profetiskt välsignade Josefs söner, Manasse och Efraim;
”Jag vet det, min son, jag vet det; också av honom skall ett folk komma, också han skall bliva stor; men hans yngre broder skall dock bliva större än han, och hans avkomma skall bliva ett talrikt folk.” 1Mos.48:19. 
Den judiska nationen (Israel) i mellanöstern, är en mycket liten nation, ……  så resan går vidare.
 
Vi finner i 1Mos.22:17 Herrens Ord till Abraham;

”…. därför skall jag rikligen välsigna dig och göra din säd talrik såsom stjärnorna på himmelen och såsom sanden på havets strand; och din säd skall intaga sina fienders portar.” I gt. (grundtexten) står det;
”…. och din säd skall besitta eller behärska sina fienders portar.”

Detta är ett oerhört och ofattbart stort löfte och förutsägelse som Herren gav till Abraham efter den svåraste prövningens dag, (1Mos.22:1-12) i Abrahams liv. Abrahams säd skulle bli tvåfaldig och oräknelig såsom stjärnorna och såsom sanden. Tror du inte att sanden symboliserar den första jordiska säden;
”Genom Isak är det, som säd skall uppkallas efter dig.” Rom.9:7, Israels tolv stammar, och att stjärnorna symboliserar den andra, himmelska säden;
”Nu gåvos löftena åt Abraham, så ock åt hans säd, ……. vilken är Kristus.” Gal.3:16.( Inneslutande alla dem som tror på Jesus Kristus och som kommer att göra det)
 
Herrens välsignelser i 5Mos.28:1-14 förutsäger även om denna nation;

”Om du hör Herrens, din Guds, röst, så att du håller alla hans bud, som jag idag giver dig, och gör efter dem, så skall Herren, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden. ….."
”Och Herren skall göra dig till huvud och icke till svans, du skall alltid ligga över och aldrig ligga under, om du hör Herrens, din Guds, bud, …”
Vilken nation på jorden är det som har hört Herrens, sin Guds röst och som Gud har upphöjt över alla folk på jorden och som är ett ”huvud” bland alla nationer på jorden och som är mäktig att behärska sina fienders portar? Om du älskar sanningen, så kan du med bästa vilja i världen inte påstå eller tro att dessa ord stämmer in på den judiska nationen som bildades i maj 1948,  …….  så skeppet som vi reser med fortsätter sin färd.
 
Profeten Natans ord till konung David, talar om denna nation;

”Jag skall bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det, så att det får bo kvar där utan att vidare bliva oroat. Orättfärdiga människor skola icke mer förtrycka det, såsom fordom skedde …. och jag skall låta dig få ro för alla dina fiender. … ” 2Sam.7:10-11.
Staten Israel har allt sedan den 15 maj 1948 och intill denna dag, …. icke haft ro för alla sina fiender!, …….  är du med på färden och söker vidare?
 
Profeten Jeremia förutsade denna nations födelse med orden från krukmakarens hus;

”Och när kärlet, som krukmakaren höll på att göra av leret, misslyckades i hans hand, begynte han om igen och gjorde därav ett annat kärl så, som han ville hava det gjort.” Jer.18:4.  
Kärlet som ”misslyckades” i Guds hand var Nordrikets 10 stammar (de förlorade fåren av Israels hus) som skiljde sig från Davids hus och blev en egen nation 
efter konung Salomos död.  
 
Är du ännu med på resan till den nation som Jesajas profetia förutsagt , eller har du gått ombord på traditionens skepp till den nation i mellanöstern, om vilken Jesus sade;

”Därför säger jag eder, att Guds rike skall tagas ifrån eder ……..” ? Matt.21:43.
 
Guds rike skulle bli taget ifrån Juda nation och bli givet en nation som skulle bära Guds rikes frukt. Så tydliga Jesu ord är! Jesus sade;
”…. vart och ett träd kännes ju igen på sin frukt.” Luk.6:44. Så har Jesus givit oss ledtråden. Nationen vi söker, är en nation som skulle och som har burit Guds rikes frukt!
Detta var en förutsägelse och den har för länge sedan gått i uppfyllelse!
Att jordens huvudnation, som har burit Guds rikes frukt, har missats och av de traditionsbundna lärorna  ersatts av en svansnation, som inte har burit någon Guds rikes frukt, är ett andligt mysterium som endast överträffats av det ännu större mysteriet att Jesus, som skulle bli ett huvud för både Juda barn och Israels barn, Hos.1:11, Joh.1:11, missades/förkastades av Juda barn.
 
Vår ”resa” började i Plymouth, England, året var 1620, då ”vi” tillsammans med 50 pilgrimer steg ombord på skeppet Mayflower. Är du ännu med vid framkomsten till nationen som är uppfyllelsen av Jesajas profetia och om vilken Jesus sade att Guds rike skulle;
”……. givas åt ett folk, (nation) som bär dess frukt.”  Matt. 21:43.
Som du har förstått, har sjöresan med ”Mayflower” gått till det land som pilgrimerna kallade, ”Den Nya världen”, landet vars nationalmotto är;  ”In God We Trust” (Gud vår förtröstan).
Jesajas profetia, ca. 700 år f. Kristus;
”Kan då ett land komma till liv på en enda dag?”, tror jag gick i uppfyllelse när Amerikas Förenta Stater grundades, ”födelsedagen” var den 4 juli 1776. 
"..... begynte han om igen och gjorde därav ett annat kärl (en ny nation) så, som han ville hava det gjort."