Älsklingsord

"Se, över min tjänare som jag uppehåller, min utkorade, till vilken min själ har behag, över honom har jag låtit min Ande komma; han skall utbreda rätten bland folken. Han skall icke skria eller ropa och icke låta höra sin röst på gatorna. Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa, och en tynande veke skall han icke utsläcka; han skall i trofasthet utbreda rätten. Hans kraft skall icke förtynas eller brytas, intill dess att han har grundat rätten på jorden; havsländerna vänta efter hans lag."  Jes. 42:1-4
("Ett brutet rör .... ", syftar troligen på en bruten människa, och, "... en tynande veke...", syftar troligen på dem som är svaga i tron, detsamma som Paulus talar om i Rom. 14:1, "Om någon är svag i tron, så upptagen honom dock vänligt utan att döma över andras betänkligheter." "... havsländerna" syftar troligen på de f.d. "förlorade fåren av Israels hus", ty de är nationer belägna vid haven.)

"Men till den skådar jag ned, som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar för mitt ord."  Jes. 66:2

"Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud - ja, det som ingenting var -  för att han skulle göra  det till intet, som någonting var."  1Kor.1:28

"Det offer, som behagar Gud, är en förkrossad ande;  ett  förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta."  Ps. 51:19

"Och jag giver dem evigt liv, och de skola aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ut min hand. Min Fader, som har givit mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand." Joh. 10:28-29

"Herre, du utrannsakar mig  och känner mig. Evad jag sitter eller uppstår, vet du det,  du förstår mina tankar fjärran ifrån. Evad jag går eller ligger, utforskar du det, och med alla mina vägar är du förtrogen. Ty förrän ett ord är på min tunga, se, så känner du, Herre, det till fullo.  Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig alltför underbar; den är mig för hög, jag kan icke begripa den.
Vart skall jag gå för din Ande, och vart skall jag fly för ditt ansikte?  Fore jag upp till himmelen, så är du där, och bäddade jag åt mig i dödsriket, se, så är du ock där. Toge jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Och om jag sade: Mörker må betäcka mig och ljuset bliva natt omkring mig, så skulle själva mörkret icke vara mörkt för dig, natten skulle lysa såsom dagen: ja, mörkret skulle vara såsom ljuset."
Ps.139:1-12

"Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå såsom på ett ljus, som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan."  2 Petr. 1:19

"Ty jag är viss om att varkern död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är  eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre."  Rom. 8:38-39

".... och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv, som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig."
Gal. 2:20
"Och jag hörde en stark röst från tronen säga: Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skola vara hans folk; ja, Gud själv skall vara hos dem och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget. Och han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt."   Upp.21:3-5

 

"Och den som giver en av dessa små allenast en bägare av friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge - sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön." Matt. 10:42

"Ty den Gud, som sade: Ljus skall lysa fram ur mörkret, han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken."  2Kor.4:6

"Fördenskull säger jag dig: Hennes många synder äro henne förlåtna; hon har ju ock visat mycken kärlek. Men den som får litet förlåtet,  han älskar ock litet."  Luk. 7:47
(Och den som har fått mycket förlåtet, den älskar ock mycket, såsom denna kvinnan.)

"Ingenstädes på mitt heliga berg skall man då göra, vad ont och fördärvligt är, ty jorden skall vara full av Herrens kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet." Jes.11:9  (".... mitt heliga berg", syftar här inte på något fysiskt berg , "berg" är här ett symboliskt ord för  makt, Herrens  maktsfär, som skall omfatta hela jorden.  Herren uppenbarade det samma för Daniel; "Men av stenen som hade träffat bildstoden blev ett stort berg, som uppfyllde hela jorden." Dan.2:35. Då uppfylls det underbara ordet; "Må han härska från hav till hav och ifrån floden intill jordens ändar."  Ps.72:8.) 

"Fördenskull böjer jag mina knän för Fadern - honom från vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn - och beder, att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, att I genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa och att Kristus genom tron må bo i edra hjärtan och att I mån vara rotade och grundade i kärleken, så att I tillika med alla de heliga till fullo förmån fatta, vad bredden och längden och höjden och djupet är, och så lära känna Kristi kärlek, som övergår all kunskap. Ty så skolen I bliva helt uppfyllda av all Guds fullhet."  Ef. 3:14-19

"Dock förbliver jag städse hos dig; du håller mig vid min högra hand. Du skall leda mig efter ditt råd och sedan upptaga mig med ära. Vem har jag i himmelen utom dig! Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäkta, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del evinnerligen." Ps. 73:23-26

"Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.
Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.
Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.
Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet,  ty de skola bliva mättade. Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.
Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.
Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn.
Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till."

Matt. 5:3-10
"Saliga äro alla de som taga sin tillflykt till  honom." (Herren) Ps. 2:12
"Saligt är det folk vars Gud Herren är." Ps. 33:12
"Saliga äro de som bo i ditt hus." Ps. 84:5
"Saliga äro de människor, som i dig hava sin starkhet, de vilkas håg står till dina vägar." Ps. 84:6
"Herre Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig." Ps. 84:13
"Saligt är det folk som vet vad jubel är, de som vandra, o Herre, i ditt ansiktes ljus." 
Ps. 89:16
"Saliga äro de vilkas väg är ostrafflig, de som vandra efter Herrens lag." Ps. 119:1
"Saliga äro de som taga hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söka honom. 
Ps. 119:2

 

"Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten, där jag finner ro, han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen."  Ps. 23

"Ty jag håller före, att denna tidens lidanden intet betyda i jämförelse med den härlighet, som kommer att uppenbaras på oss. Ty skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, icke av eget val, utan för dens skull, som lade den därunder; dock så, att en förhoppning skulle finnas, att också skapelsen en gång skall bliva frigjord ifrån sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet, som tillhör Guds barns härlighet." Rom. 8:18-21

"Därför fälla vi icke modet; om ock vår utvärtes människa förgås, så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag. Ty vår bedrövelse, som varar ett ögonblick och väger föga, bereder åt oss i översvinnligen rikt mått en härlighet, som väger översvinnligen tungt och varar i evighet - åt oss som icke hava till ögonmärke de ting, som synas, utan dem som icke synas; ty de ting, som synas, de vara allenast en tid, men de som icke synas, de vara i evighet." 2 Kor. 4:16-18

"Mina älskade, vi äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva, det är ännu icke uppenbart. Men det veta vi, att när han en gång uppenbaras, , skola vi bliva honom lika; ty då skola vi få se honom, sådan han är." 1 Joh. 3:2

"Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod icke kunna få Guds rike till arvedel; ej heller får förgängligheten oförgängligheten till arvedel. Se, jag säger eder en hemlighet: Vi skola icke alla avsomna, men alla skola vi bliva förvandlade och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda skola uppstå till oförgänglighet, och då skola vi bliva förvandlade. Ty detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet och detta dödliga ikläda sig odödlighet. Men när detta förgängliga har iklätt sig oförgänglighet och detta dödliga har iklätt sig odödlighet, då skall det ord fullbordas, som står skrivet: "Döden är uppslukad och seger vunnen." Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som giver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus! " 1 Kor. 15:50-57

"Icke som om jag redan hade vunnit det eller redan blivit fullkomlig, men jag far efter att vinna det, eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus. Ja, mina bröder, jag håller icke före, att jag ännu har vunnit det, men ett gör jag: jag förgäter det som är bakom mig och sträcker mig mot det som är framför mig och jagar mot målet för att få den segerlön, som hålles framför oss genom Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus. 
Fil. 3:12-14.

"Dock, jag vet, att min förlossare lever och att han till slut skall stå fram över stoftet. Och sedan denna min sargade hud är borta, skall jag fri ifrån mitt kött få skåda Gud. Ja, honom skall jag få skåda, mig till hjälp, för mina ögon skall jag se honom, ej såsom en främling; därefter trånar jag i mitt innersta." Job 19:25-27

"Han vet ju, vilken väg jag har vandrat; han har prövat mig, och jag har befunnits lik guld." Job 23:10 ("But he knoweth the way that I take: when he hath tried me, I shall come forth as gold." King James övers.)

"Blott hörsägner hade jag förnummit om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon." Job 42:5

"Sen, vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi få kallas Guds barn, vilket vi ock äro. Därför känner världen oss icke, eftersom den icke har lärt känna honom. Mina älskade, vi äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva, det är ännu icke uppenbart. Men det veta vi, att när han en gång uppenbaras, skola vi bliva honom lika; ty då skola vi få se honom, sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig, likasom han är ren." 1 Joh. 3:1-3

"I som med Guds makt bliven genom tro bevarade till en frälsning, som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Därför mån I fröjda eder, om I ock nu en liten tid, där så måste ske, liden bedrövelse under allahanda prövningar, för att, om eder tro håller provet - vilket är mycket mer värt än guldet, som förgås, men som dock genom eld bliver beprövat - detta må befinnas lända eder till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse. Honom älsken I utan att hava sett honom; och fastän I ännu icke sen honom, tron I dock på honom och fröjden eder över honom med outsäglig och härlig glädje, då I nu ären på väg att vinna det som är målet för eder tro, nämligen edra själars frälsning."  1 Petr. 1:5-9

"Och Anden och bruden säga: Kom. Och den som hör det, han säge: Kom. Och den som törstar, han komme; ja, den som vill, han tage livets vatten för intet." Upp. 22:17
(Tillsammans med ordet i Upp. 21:5, "Se, jag gör allting nytt.", så är detta ord Jesu sista och troligen allra största löfte, .... obegränsat i nåd, .... obegränsat i tid, 
till var och en som i kommande tider kommer att törsta efter livets vatten.) 


"Såsom hjorten trängtar till vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När skall jag få träda fram inför Guds ansikte?" Ps. 42:2-3 

"Jag väntar efter Herren, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord. Min själ väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen."   Ps. 130:5-6

"Men vi veta, att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut." Rom. 8:28

"Herre, vår Herre, huru härligt är icke ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himmelen! 
Av barns och spenabarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull, till att nedslå fienden och den hämndgirige.
När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna, som du har berett, vad är då en människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du låter dig vårda om honom? 
Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen; med ära och härlighet krönte du honom. 
Du satte honom till herre över dina händers verk; allt lade du under hans fötter: får och oxar, allasammans, så ock vildmarkens djur, fåglarna under himmelen och fiskarna i havet, vad som vandrar havens vägar. Herre, vår Herre, huru härligt är icke ditt namn över hela jorden!" 
Ps. 8

"Säll är den, vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld. Säll är den människa, som Herren icke tillräknar missgärning och i vilkens ande icke är något svek. Så länge jag teg,  försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Ty dag och natt var din hand tung över mig;  min livssaft förtorkades såsom av sommarhetta. Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde icke min missgärning. Jag sade: Jag vill bekänna för Herren mina överträdelser; då förlät du mig min synds missgärning. Sela. Därför skola alla fromma bedja till dig på den tid, då du är att finna; sannerligen, om ock stora vattenfloder komma, skola de icke nå till dem. Du är mitt beskärm, för nöd bevarar du mig; med räddningens jubel omgiver du mig. Sela. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra; jag vill giva dig råd och låta mitt öga vaka över dig." Ps. 32:1-8

"Vi tala - såsom det heter i skriften - vad intet öga har sett och intet öra har hört och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom." 1 Kor. 2:9

"Huru ljuvliga äro icke dina boningar,  Herre Sebaot! Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar, min själ och min kropp jubla mot levande Gud. Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar; dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Saliga äro de som bo i ditt hus; de lova dig beständigt. Sela. Saliga äro de människor som i dig hava sin starkhet, de vilkas håg står till dina vägar. När de vandra genom Tåredalen, göra de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. 
Ps. 84:1-7