Älsklingsord

"Se, över min tjänare som jag uppehåller, min utkorade, till vilken min själ har behag, över honom har jag låtit min Ande komma; han skall utbreda rätten bland folken. Han skall icke skria eller ropa och icke låta höra sin röst på gatorna. Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa, och en tynande veke skall han icke utsläcka; han skall i trofasthet utbreda rätten. Hans kraft skall icke förtynas eller brytas, intill dess att han har grundat rätten på jorden; havsländerna vänta efter hans lag."  Jes. 42:1-4
("Ett brutet rör .... ", syftar troligen på en bruten människa, och, "... en tynande veke...", syftar troligen på dem som är svaga i tron, detsamma som Paulus talar om i Rom. 14:1, "Om någon är svag i tron, så upptagen honom dock vänligt utan att döma över andras betänkligheter." 

"Men till den skådar jag ned, som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar för mitt ord."  Jes. 66:2

"Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud - ja, det som ingenting var -  för att han skulle göra  det till intet, som någonting var."  1Kor.1:28

"Det offer, som behagar Gud, är en förkrossad ande;  ett  förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta."  Ps. 51:19

"Och jag giver dem evigt liv, och de skola aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ut min hand. Min Fader, som har givit mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand." Joh. 10:28-29

"Herre, du utrannsakar mig  och känner mig. Evad jag sitter eller uppstår, vet du det,  du förstår mina tankar fjärran ifrån. Evad jag går eller ligger, utforskar du det, och med alla mina vägar är du förtrogen. Ty förrän ett ord är på min tunga, se, så känner du, Herre, det till fullo.  Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig alltför underbar; den är mig för hög, jag kan icke begripa den.
Vart skall jag gå för din Ande, och vart skall jag fly för ditt ansikte?  Fore jag upp till himmelen, så är du där, och bäddade jag åt mig i dödsriket, se, så är du ock där. Toge jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Och om jag sade: Mörker må betäcka mig och ljuset bliva natt omkring mig, så skulle själva mörkret icke vara mörkt för dig, natten skulle lysa såsom dagen: ja, mörkret skulle vara såsom ljuset." 
 
Ps.139:1-12

"Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå såsom på ett ljus, som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan."  2 Petr. 1:19

"Ty jag är viss om att varkern död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är  eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre."  Rom. 8:38-39

".... och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv, som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig."
Gal. 2:20
"Och jag hörde en stark röst från tronen säga: Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skola vara hans folk; ja, Gud själv skall vara hos dem och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget. Och han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt."   Upp.21:3-5

 

"Och den som giver en av dessa små allenast en bägare av friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge - sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön." Matt. 10:42

"Ty den Gud, som sade: Ljus skall lysa fram ur mörkret, han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken."  2Kor.4:6

"Fördenskull säger jag dig: Hennes många synder äro henne förlåtna; hon har ju ock visat mycken kärlek. Men den som får litet förlåtet,  han älskar ock litet."  Luk. 7:47
(Och den som har fått mycket förlåtet, den älskar ock mycket, såsom denna kvinnan.)

"Ingenstädes på mitt heliga berg skall man då göra, vad ont och fördärvligt är, ty jorden skall vara full av Herrens kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet." Jes.11:9

"Fördenskull böjer jag mina knän för Fadern - honom från vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn - och beder, att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, att I genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa och att Kristus genom tron må bo i edra hjärtan och att I mån vara rotade och grundade i kärleken, så att I tillika med alla de heliga till fullo förmån fatta, vad bredden och längden och höjden och djupet är, och så lära känna Kristi kärlek, som övergår all kunskap. Ty så skolen I bliva helt uppfyllda av all Guds fullhet."  Ef. 3:14-19

"Dock förbliver jag städse hos dig; du håller mig vid min högra hand. Du skall leda mig efter ditt råd och sedan upptaga mig med ära. Vem har jag i himmelen utom dig! Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäkta, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del evinnerligen." Ps. 73:23-26

"Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.
Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.
Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.
Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet,  ty de skola bliva mättade. Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.
Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.
Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn.
Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till."

Matt. 5:3-10